آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
دوشنبه 5 تیر‌ماه سال 1385
باغبون خسته...

باغبون خسته سکوت کرد ........دیگه نمی خواد باغبون باشه می خواد مسافرسرزمین

   تنهایی باشه ..... یاد گل 

   باغ اما تو ذهنش بود ... گلی که با وجود تمام مهربونیاش ، زیباییهاش اما خارهایی

داشت که گهگاه دست                                                                            

باغبون رو زخمی می کرد و بی خبر بود که دل باغبون رو خون می کنه ... گلی که

 بعد از فرو کردن هر خاری                                                                     

به دست باغبون عذر می خواست و باغبونم هر بار می پذیرفت ...... بار آخرم باغبون پذیرفت و سکوت                                                                                 

کرد ....... اما نفهمید چی شد که گل بازعصبانی شد ..... و باغبون خاموش شد و

  حالا می خواد که بره                                                                      

آشناترین غریبه