آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
پنج‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1385
زندگی معنی ِ مرگه! ٭مطربان ساکتند!

یغما گلرویی:

پرده خونی بسه، مطرب! دل ِ صدپاره ر ُ دریاب!
خواب ِ بی دغدغه ننگه! وقتشه بپّری از خواب!
تا کجای قصه می شه، تن به ضرب ِ دلخوشی داد؟
بخون از خرابه های، پُشت ِ این پرده ی آباد!

مطرب ِ زنبورکْ خونه! حرف ِ ترانه پنهونه!
اینجا برای مرثیه، دلیل ِ خوب فراوونه!

مطرب ِ زنبورکْ خونه! نیش ِ ترانه هات کجاس؟
کدوم نسیم ِ کینه دار، دشمن ِ فانوس ِ صداس؟

پرده ی آینه ر ُ بنداز، پیش ِ چشم ِ این جماعت!
این اهالی ِ تزلزل! این تبار ِ بی شکایت!
قصه، بی غصه دروغه! زندگی معنی ِ مرگه!
قصه ی زجر ِ سپیدار، زیر ِ شلاق ِ تگرگه!

مطرب زنبورکْ خونه! حرف ِ ترانه پنهونه!
اینجا برای مرثیه، دلیل ِ خوب فراوونه!

مطرب ِ زنبورکْ خونه! نیش ‌ِ ترانه هات کجاس؟
کدوم نسیم ِ کینه دار، دشمن ِ فانوس ِ صداس؟●

آشناترین غریبه