آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
سه‌شنبه 21 آذر‌ماه سال 1385
قصه ی باران.....

چه  گویم  قصه ی باران به  باران ؟

چه    پیش  آرم   رهاورد   بهاران ؟

ز  باران   قصه یی  پر بارتر   نیست

رهاوردی    ازو   سرشارتر  نیست

شراری در تن هر قطره خفته ست

پیامی     در  شتاب  او  نهفته ست

می شب  در سبوی  التهاب  است

همه  تن ،   آرزوی    آفتاب    است

مگر    افسانه ی    ظلمت    سر آید

سرود     هستی   از  خاور     برآید 

باران

آشناترین غریبه