آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
شنبه 24 آذر‌ماه سال 1386
دوست ترت می دارم از خورشید

شعر زیبایی از یغما گلرویی

دوست ترت می دارم از خورشید
که دیری ست سرزدن در این دامنه را - به حیله - لاف می زند


دوست ترت می دارم از ماهْ
که جراحت ِ پنجه ی هزار پلنگ ِ عاشق را بر چهره دارد


دوست ترت می دارم از پرندگان
که لال می گذرند


از آبشار
که ذبح هزار عقابِ سرچشمه را خبر می دهد
با کـَفْ خون ِ سرخ موج هایش


از درختان
که دسته ی جانی ِ‌تیغ ِ تَبَرْ می شوند
و برادران هم ریشه را درو می کنند

دوست ترت می دارم از تمام انسان ها
که عصمت ِ نام خود را برافروخته اند
به یکی بوسه بر دست ِ بی ترحّم سلّاخ

تو را دوست تر می دارم از رؤیاهای خویش
چرا که تو به باز نشستن ِ تمام رؤیاهایی
بآورد ِ تمام آرزوها


مرا از رفاقتی بی مرز سرشار می کنی
.                          تا دوست بدارم جهان ِ پیرامن خود را
.                                               آبشار ُ خورشید ُ درختان را
.                                                                   پرندگان ُ ماهُ سرزمینم را
.                                                                                                و تو را

آشناترین غریبه