آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
شنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1389
ترازو و مشق

  

نان خورهایی که نان آور شدند 

!!!!!!!!!  

فقط همین عکس و فقط همین اندیشه  

 

 که واقعاً چرا ؟   

 

 

 

 

 

آشناترن غریبه